fbpx

Algemene Voorwaarden

Definitie:

 1. Bedrijf: Yoeria is Gevestigd op het volgende adres Weipoortseweg 12, 2381 NA in Zoeterwoude
  onder KvK nummer 75318776.
 2. Kant: Degene met wie De Yoeria een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Yoeria en klant samen.
 4. Consumenten: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op all offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de diensten door of namens Yoeria.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Yoeria gerechtigd een rente van 8% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Yoeria.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag De Yoeria zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Yoeria op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Yoeria, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Yoeria te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Yoeria te verrekenen met een vordering op Yoeria

Garantie

Vrijwaring
De klant vrijwaart Yoeria tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Yoeria geleverde diensten.

Klachten


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Yoeria.
 2. Het is in de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Yoeria ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Yoeria een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Yoeria verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Yoeria

 1. Yoeria is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Yoeria aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Yoeria is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Yoeria aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Yoeria vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Yoeria
  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yoeria niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yoeria in verzuim is.
 3. Yoeria heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Yoeria kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
  nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Yoeria in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Yoeria kan worden toegerekend in een van de wil van Yoeria onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Yoeria kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend, noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.), wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen,
  overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor yoeria 1 of meer
  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yoeria er weer aan kunnen voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beiden partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Yoeria is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoedingen
  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Yoeria is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yoeria zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Yoeria.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Yoeria bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yoeria is
  gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opzegtermijn van diensten

 1. Yoeria hanteert een opzegtermijn van 1 maand, waarin de klant 2 maanden voor de beëindiging van de overeenkomst, een herinnering zal uitsturen om de klant te herinneren aan de overeenkomst met Yoeria.
 2. Indien er niet op deze herinnering gereageerd wordt zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor een nieuw termijn.

Opgesteld op: 29-11-2020

Bekijk al onze socialmedia kanelen